این چه عشقی است؟!

به خیال خود عاشق آقایمان هستیم. ولی آیا این طور است؟ عاشق همیشه به فکر معشوق خود فکر می کند و برای دیدار او لحظه شماری می کند ولی آیا ما نیز این گونه هستیم؟

 خودمان را گول نزنیم.به معنای واقعی عاشق باشیم. به معنای واقعی آقایمان را بشناسیم . با دل او  را صدا زنیم نه با زبان و آن هم زبان ناصواب. بیاییم و او را بشناسیم ازته دل و همان طور که  است. ما بسیار سنگ دل هستیم زیرا که آقایمان، همیشه به یاد ما است و ما را نظاره میکند و این ما هستیم که خود را در لابه لای اوهام و آرزوها و حجاب های پست دنیوی پنهان کرده ایم. اندکی به خود آییم، او، در انتظار ماست.