این خط قرمز است!


خواهر شهید ابراهیم امیر عباسی میگوید:

بعضی زن های همسایه،گاهی حرصشان در می آمد! این آقا ابراهیم هم خیلی خودش را میگیرد!می دانستم دردشان چیست!

میگفتم: شما اشتباه میکنید. او فقط میخواهد خودش را از گناه حفظ کند. برای همین نه به نامحرم نگاه میکند نه با نامحرم حرف میزند.

 من که خواهرش هستم، بعضی وقت ها توی خیابان از کنارش رد میشوم اما او متوجه نمیشود!

ابراهیم توی فامیل و آشنا همف همین طور مراعات میکند. همیشه یک خط قرمز بین خودش و نامحرم میکشد.منبع:ساکنان اعظ5، منزل شهید ابراهیم عباسی،ص22