گدایی که همش پول نیست؟! مگه این گدایی نیست؟!
منتظر نظرات شما هستیم