آری شهادت زیباست اما پای بیرق ولایت ایستادن هم زیباتر است.
شهادت در رکاب امام خمینی زیباست اما دفاع از ولی فقیه حاضر از آن زیباتراست.
خون دادن در راه امام خمینی زیباست اما خون دل خوردن برای امام خامنه ای هم زیباتر است.
شهید آوینی