خاطرات تفحص شهدا

اداى احترام به والمرى

تخریبچى اگر قرار باشد در میدان مین بترسد، اصلا بدرد تخریب نمى خورد. گاهى مى شد به مین التماس مى كردیم كه بزند. نه اینكه بخواهیم خودمان