بعد از مرگم رو سنگ قبرم بنویسید...مرحوم تو دنیای مجازی زر زیاد میزد....ولی هیشکی حرفاشو نفهمید..