تبلیغات
شرهانی | دلنوشته هام! - رابطه علم و ایمان
منوی اصلی
شرهانی | دلنوشته هام!
شرهانی

علم و ایمان

 

علم به ما روشنائی و توانائی میبخشد و ایمان عشق و امید و گرمی ، علم

ابزار میسازد و ایمان مقصد ، علم سرعت میدهد و ایمان جهت ، علم توانستن

است و ایمان خوب خواستن ، علم مینمایاند كه چه هست و ایمان الهام

میبخشد كه چه باید كرد ، علم انقلاب برون است و ایمان انقلاب درون ، علم

جهان را جهان آدمی میكند و ایمان روان را روان آدمیت میسازد ، علم وجود

انسان را به صورت افقی گسترش میدهد و ایمان به شكل عمودی بالا میبرد ،

علم طبیعت ساز است و ایمان انسان ساز هم علم به انسان نیرو میدهد ، هم

ایمان ، اما علم نیروی منفصل میدهد و ایمان نیروی متصل علم زیبائی است و

ایمان هم زیبائی است علم زیبائی عقل است و ایمان زیبائی روح ، علم

زیبائی اندیشه است و ایمان زیبائی احساس هم علم به انسان امنیت میبخشد

و هم ایمان علم امنیت برونی میدهد و ایمان امنیت درونی علم در مقابل

هجوم بیماریها ، سیلها ، زلزلهها ، طوفانها ، ایمنی میدهد ، و ایمان در

مقابل اضطرابها ،تنهائیها ، احساس بی پناهیها ، پوچ انگاریها علم جهان را با انسان

سازگار میكند و ایمان انسان را با خودش .

 

منبع : کتاب انسان و ایمان اثر استاد مطهری